Cele Fundacji zgodnie ze statutem przyjętym przez Zarząd Fundacji Bez Tajemnic z dnia: 27.01.2012 r.

 

Celem Fundacji jest:

 1. działalność charytatywna w zakresie pomocy niepełnosprawnym dzieciom
 2. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
 3. promocja i organizacja wolontariatu
 4. niesienie wsparcia osobom starszym
 5. działalność na rzecz rozwoju i ochrony kultury, sztuki, i dóbr narodowych
 6. działalność na rzecz rozwoju i promocji sportu
 7. promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia
 8. promocja ekologii i ochrony środowiska w tym recyklingu odpadów
 9. wspieranie rozwoju integracji europejskiej
 10. ochrona praw dziecka
 11. udzielanie pomocy domom dziecka oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego
 12. działalność na rzecz rozwoju tolerancji i akceptacji w społeczeństwie
 13. działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
 14. niesienie pomocy osobom dotkniętym trudno uleczalnymi schorzeniami
 15. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne
 16. wspieranie merytoryczne i finansowe osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych
 17. pomoc finansowa organizacjom studenckim na realizację ich celów statutowych;
 18. tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji medycznej, funkcjonalnej i psychicznej osób niepełnosprawnych

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

prowadzenie ogólnopolskiego programu charytatywno-ekologicznego „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie”, z którego całkowity dochód z pozyskanego surowca wtórnego przekazywany jest wyłącznie na rzecz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.